Nieuws

Beroep bij raad van state

Dinsdag 12 januari a.s. dient het beroep bij de raad van state tegen Windpark Wieringermeer.

Enkele betrokken bewoners zijn bezig een bus te regelen om naar Den Haag toe te gaan.
Bewoners die ons willen ondersteunen en mee willen met de bus kunnen contact op nemen met Tjeerd Dankert 06 46428221
Planning zal zijn rond 7 uur vertrek uit de polder, details volgen bij inschrijving.

Voor programma beroep raad van state klik hier

Kosten van de busreis, zijn voor een ieder die mee reist. Des te meer mensen hoe goedkoper de reis…….

Diverse mensen zijn hierbij betrokken ook stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer en omwonenden uit de omgevinsraad.

Initiatief nemers zouden het super vinden als er in grote getale mensen zijn die deze dag in Den Haag aanwezig zouden willen zijn als het beroep dient.
Het is natuurlijk goed om te laten zien dat de burger tegen dit windplan is en ook in grote getale aanwezig is bij dit beroep. Het is niet nodig om tijdens dit beroep in te spreken. o.a. dhr Veltman en andere vertegenwoordigers zijn er om in te spreken indien nodig. Ondersteuning van het beroep is al voldoende met jullie aanwezigheid.

Wij hopen dat jullie je allemaal aanmelden.
Groeten
Han Lammers
Rixt de Boer
Gerda Bekema

Meer info: wieringermeer@geenwindturbines.nl

Persbericht: Reactie StOWW op brief Hollands Kroon d.d. 17 juni jl.‏

Via Deze link vindt u een brief die wij heden gezonden hebben aan college B&W en Raadsleden HollandsKroon in verband met het afwijzen van ons verzoek voor een gedegen, onafhankelijk draagvlak onderzoek.

Zij beweren in hun brief, dat er voldoende draagvlak in gemeente Hollandskroon aanwezig is, met deze brief tonen wij aan dat de burgers niet voldoende en onvolledig, zijn geïnformeerd tijdens de diverse processen voorafgaand aan de realisatie van Windplan Wieringermeer.

Ook onderstaand artikel van RTVNOORD willen wij u niet onthouden: ‘De Rijkscoördinatieregeling is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te drukken.’ schokkende uitspraken van een hoge ambtenaar van economische zaken.

http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?p=150778

Beroepsschrift Zienswijze.

Vandaag kunt u nog een beroepsschrift in dienen bij de Raad van state, alleen voor degene die al een zienswijze op Fase 1 heeft ingediend wordt als belanghebbende beschouwd. LET OP wij zijn natuurlijk geen juristen, we hebben zo zorgvuldig als mogelijk een beroepsschrift geschreven.

Een algemeen beroepschift kunt u hier downloaden (KLIK HIER) zelf naam, adres, woonplaats, postcode toevoegen.

De verdere gang van zaken is als volgt. De Raad van State zal de ontvangst van het beroepschrift bevestigen en verzoeken om het verschuldigde griffierecht te betalen. Daarna hebben de ministers en de gemeente enkele weken om een verweerschrift in te dienen, een stuk, waarin zij reageren op de beroepsgronden.

Wij verwachten dat de Raad van State vervolgens zal besluiten om de Stichting advisering bestuursrechtspraak (StAB) in te schakelen, een onafhankelijke adviseur van de rechter die voorlichting geeft over specifiek-deskundige aspecten van beroepszaken (zoals in dit geval met name geluid en slagschaduw). De StAB neemt alle stukken door en praat met alle betrokken partijen. Vervolgens legt zij haar bevindingen vast in een verslag, waarop alle partijen weer commentaar kunnen geven.

Op enig moment daarna zal de Afdeling een zitting plannen. Omdat het om een zaak gaat die onder de Crisis- en Herstelwet valt, worden uw beroepen met enige voorrang behandeld. In beginsel moet er zelfs binnen 6 maanden een uitspraak zijn. In de praktijk wordt deze termijn overigens nooit gehaald. Wij verwachten dat een zitting niet eerder dan aan het einde van dit jaar, maar vermoedelijk pas ergens in februari, maart 2016 zal plaatsvinden.

In beginsel hebben wij steeds de gelegenheid om tussentijds nog met verdere uitwerkingen van beroepsgronden te komen en te reageren op door de andere partijen ingediende stukken.

Waarschijnlijk kan het indienen op twee manieren:

via Digid KLIK HIER

of via de post
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Stichting omwonenden windturbines Wieringermeer heeft het volgende beroepsschrift ingediend: KLIK HIER

Met vriendelijke groet,

Han Lammers
Rixt de Boer
Gerda Bekema

 

DE STRIJD GAAT DOOR

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer vertegenwoordigt meer dan 1100 omwonenden die de petitie tegen windplan Wieringermeer hebben ondertekent.

Heden hebben we de onderstaande brieven verstuurd aan o.a. Gemeente Hollands Kroon, de ACM (mededingings autoriteit) en het ministerie van economische zaken.

De brieven/verzoeken hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Ondanks ons verzoek voor een draagvlak onderzoek, heeft gemeente Hollandskroon nog steeds geen antwoord gegeven op dit verzoek. (lees ons officiële herhalingsverzoek)

 • er schijnen bouwlocaties gebruikt te gaan worden waar de initiatiefnemers nog geen overeenstemming hebben met de eigenaren. (mag je een huis bouwen op grond die niet van jou is?) (lees ons WOB verzoek 1)
 • in oorspronkelijke plan zouden 3 solitaire molens vervangen worden door 1, later verandert in 2 vervangen voor 1, nu wordt elke molen vervangen voor 1 nieuwe (saneren, nu 93 molens we gaan naar 99, hoe bedoel je saneren?)(lees ons WOB verzoek 2)
 • we hebben vragen gesteld, betreffende dat er meerdere solitaire turbine eigenaren niet willen participeren in het plan en hun huidige turbine willen handhaven (plan was 100% saneren, ivm verstorend beeld solitaire molens)(lees ons WOB verzoek 3 en WOB verzoek 4)
 • Er is nog steeds geen omwonenden regeling en veel omwonenden zijn ook niet benadert door initiatiefnemers windplan Wieringermeer terwijl de vergunningen al zijn verstrekt, dit is een omgekeerde wereld. Volgens Jaap Bond is er goed overleg geweest tussen Rijk, provincie, gemeente en initiatiefnemers, helaas is hij wel vergeten zijn eigen volk, de omwonenden van dit park. We hebben officieel verzocht om duidelijkheid omwonenden regeling. Nu al 1 omwonende met vastgestelde € 100.000 euro waarde vermindering onroerend goed, waar en initiatiefnemers en gemeente naar elkaar verwijzen. (lees ons WOB verzoek 5)
 • Wij als stichting vragen ons af of windplan Wieringermeer de juiste wegen wel heeft bewandelt, andere initiatiefnemers voor windplannen (eneco, essent, wolf, andere zelfstandigen) in de Wieringermeer zijn bewust afgewezen door de gemeente, wij vragen ons af dat met een plan dat valt onder rijks coördinatie regeling die bijna volledig gefinancierd wordt met publiekelijk geld (sde subsidie, pop gelden, e.d.) niet  openbaar aanbesteed had moeten worden. Nu is er sprake van monopolie, kartel vorming en gebrek aan mededinging. Waarvan de burger (U) de dupe van zijn. We hebben de ACM (mededingings autoriteit gevraagd dit te onderzoeken) (lees ons verzoek aan ACM onderzoek concurrentie/markt monopolie)

 

 

Informatieavond windturbines 16 Maart

                                                      (Klik op de afbeelding om te vergroten)

Zienswijze

Hier vindt u de meest recente versie van de zienswijze.
Vergeet niet uw adres, postcode en woonplaats te vermelden!

zienswijze stichting omwonenden Wieringermeer

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW).

Omwonenden van windturbines in en rond de Wieringermeer voelen zich niet serieus genomen met betrekking tot de grote impact van windenergie op de omgeving. Initiatiefnemers willen ruim 106 immense industriële windturbines in de Wieringermeer plaatsen. Een hele grote groep van ruim 1100 mensen heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de komst van deze windturbines, maar Politiek en Initiatiefnemers doen nog altijd alsof hun neus bloedt, en er draagvlak voor windturbines in de Wieringermeer is. De ‘eigen omwonendenraad’ die nu formeel opgericht wordt, gaat zich hard maken voor de omwonenden.

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW), heeft maar één belang en dat is úw belang. Wij  staan voor het informeren en behartigen van belangen van omwonenden windturbines Wieringermeer. Met kernwoorden als transparantie en democratisch.

Het volledige persbericht vindt u hier: persbericht oprichting stichting


Windmolenklachten Dreef

                                               (Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

___________________________________________________________________________

Via deze link krijgt u een brief die als leidraad kan functioneren voor het maken van bezwaar tegen de ozb aanslag voor bewoners die binnen ongeveer 2000 meter van een windturbine wonen.
___________________________________________________________________________
Weerstand tegen windmolenparken werpt zijn
vruchten af. Voortschreidend inzicht in verdeling van lusten en lasten.
 
De vergoedingen voor de herstructurering van de windmolenparken in Flevoland liggen toch een stuk hoger dan wat Windkracht Wieringermeer heeft voorgesteld. Bovendien komen er daar minder molens voor terug en is de afstandsnorm op 1500 mtr gesteld ipv 1200 mtr Windpark Wieringermeer.
De weerstand tegen windmolens begint zijn vruchten af te werpen. We moeten ons in de Wieringermeer niet af laten schepen met spiegels en kralen.

http://www.omroepflevoland.nl/SiteFiles/Doc/140702_Afspraken_Windmolenparken_Flevoland_3D3FCBFC6945019EC1257D09005F04F0.pdf

 

**** INLOOPAVOND keerzijde Windplan WIERINGERMEER ****

logo

 

woensdag 02 juli 2014 19.30 – 21:00 de MEERBAAK Prof. t. Veenweg 4, MIDDENMEER

De keerzijde van het Windplan Wieringermeer. Informatie voor inwoners, door inwoners!

Inmiddels zijn er voorlichtingsavonden geweest van de initiatiefnemers van het windplan Wieringermeer. Daarin zijn de omwonenden, hun positie en de te verwachten schade, hinder en overlast van Windturbines, nog steeds niet serieus aan bod geweest. Daarom organiseert de Stichting Windmolenklachten.nl in samenwerking met de omwonenden wieringermeer.geenwindturbines.nl, het NKPW en de NLVOW een inloopavond.

Deze inloopavond wordt op:
woensdagavond 2 Juli om 19.30 gehouden in de MEERBAAK te MIDDENMEER.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

 • Financiële compensatie en planschade voor omwonenden
 • Oprichting stichting wieringermeer.geenwindturbines.nl
 • Draagvlak windenergie in de regio
 • Toelichting bezwaarmogelijkheden windplan Wieringermeer
 • Windenergie in de Wieringermeer door het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie)
 • Een schets van het Aarhus proces door NLVOW
  (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines)
 • Kansen voor de Poldermolen?!
 • (Politiek) forum en -discussie
  Recentelijk heeft de NLVOW een succesvolle conferentie voor omwonenden Windturbines georganiseerd in de jaarbeurshallen te Utrecht. Daarbij stonden alle te verwachten kosten voor de burgers en een klacht tegen de staat der
  Nederlanden centraal ivm het overtreden van het verdrag van Aarhus. Het windmolenklachten platform en NLVOW zijn nadrukkelijk opgericht om de belangen van omwonenden te vertegenwoordigen, zodat er een nette verdeling van lusten en
  lasten gaat plaatsvinden. Nog altijd worden de neveneffecten van windenergie, en de schade voor woon en –leefomgeving voor burgers nadrukkelijk en stelselmatig genegeerd.
  Geïnteresseerden zijn van harte welkom, aanmelden is prettig maar niet noodzakelijk:
  Wieringermeer@geenwindturbines.nl Windplan Wieringermeer 3Woensdag 02 Juli 2014 19.30 -21.00
  de MEERBAAK, Prof. t. Veenweg 4, MIDDENMEERVoor nadere informatie kan contact gezocht worden met:

Han Lammers – 06-24529860
Rixt de Boer – 06-53793843

Henno Dasselaar – 06-30919195
Edwin van Stam – 06-21867580

 

Kikkers springen uit de emmer

26 individuele eigenaren van windturbines in de Wieringermeer vragen een omgevingsvergunning aan bij gemeente Hollands Kroon. Hieruit blijkt dat de individuele eigenaren van de solitaire molens geen vertrouwen hebben in het windpark Wieringermeer.

Deze eigenaren willen niet wachten op de eventuele realisatie van het windpark en willen hun eigen solitaire molen opschalen/moderniseren. Onze conclusie is dat zij geen vertrouwen hebben in de realisatie van dit windpark en eieren voor hun geld kiezen.

Wij willen dit niet en gemeente Hollands Kroon zou niet aan deze verzoeken moeten mee werken. Gemeente Hollands Kroon zou in de toekomst alle windmolens moeten wegbestemmen, voor een windmolen vrij Hollands Kroon.

KLIK HIER om de lijst met aanvragers in te zien.

Gemeenteraad Hollands KroonMorgenavond, donderdagavond 12 juni om 20.00 uur praten de initiatiefnemers van windpark Wieringermeer de nieuwe gemeenteraad van Hollands Kroon bij over hun plannen. Dit is een openbare bijeenkomst.Om de gemeenteraad  te laten zien dat er ook mensen zijn die tegen dit plan zijn, waar niet naar geluisterd wordt, is het voor ons belangrijk dat er op de publieke tribune mensen aanwezig zijn die ons initiatief tegen dit plan ondersteunen.Wij vragen u komt allen naar gemeentehuis Hollands Kroon in Anna Paulowna om 20.00 uur.Klik hier voor de agenda van deze vergadering

Symposium 20 juni 2014 nlvow

Wieringermeer.geenwindturbines.nl is vertegenwoordigt met twee personen op dit symposium.

Aan alle actiegroepen in NL en daarbuiten

Op 20 juni a.s. houdt de NLVOW de tweede conferentie.
Wij hebben ons daarvoor veel moeite getroost om juist ook voor actiegroepen hen voldoende achtergrond te geven voor de exorbitante kosten die de overheid op de burgerij neerlegt voor het realiseren van maar een heel klein beetje rendement.

Om die reden hopen wij en verwachten wij dat er van iedere actiegroep in NL (en daarbuiten) twee mensen zich willen afvaardigen voor deze conferentie.

Vanzelfsprekend komt ook het thema Aarhus, en het niet voldoen van onze overheid aan de eisen van dit verdrag, aan de orde.

Daarom hopen wij, en verwachten wij, dat alle actiegroepen zich door minimaal twee mensen laten vertegenwoordigen, want uiteindelijk doen wij dit juist om al diegenen die zich al vaak heel lang weren tegen het onder dwang (de RCR) plaatsen van industriële apparaten, een hart onder de riem te steken.

Iedere actiegroep kan één lid naar de conferentie afvaardigen, waarvan de kosten door de NLVOW worden gedragen.

En vanzelfsprekend verwachten we een zeer ruime opkomst, juist uit de actiegroepen.
En bedenk: ook de NLVOW kan niet zonder de actiegroepen en heeft uw hulp echt hard nodig!

met vriendelijke groet,
Wouter Vogelesang

2e Conferentie NLVOW – 20 juni 2014 – Utrecht
centrale thema van de conferentie:
Windenergie: wie betaalt de rekening?
opgeven via info@nlvow.nl

Klik hier voor de aankondiging NLVOW

Omgevingsraad Windpark Wieringermeer

Het bevreemd ons dat na onze afmelding voor deelname aan het omgevingsraad, nog geen enkele vertegenwoordiger van de initiatiefnemers contact heeft gezocht met Wieringermeer.geenwindturbines.nl over hoe, wat, waar en waarom.

1100 ondertekenaars worden buitenspel gezet en niet gehoord. De overheid wil participatie van burgers, de initiatiefnemers windpark Wieringermeer willen alles in eigen regie houden. Hun wil is wet?

De betrokken burgers worden op deze manier niet gehoord.

Onze actie is gesteund door inwoners van de volgende dorpen:Aalsmeer Aartswoud Abbekerk Alkmaar, Almere Amsterdam Andijk Anna Paulowna, Annerveenschekanaal, Barsingerhorn, Bennebroek, Breezand, Buitenkaag, Bunnik, Burgerbrug, De Weere, Delft Den Helder, Den Oever, Diemen, Engwierum, Enkhuizen, Ewijcksluis, Hattem, Heemskerk, Heerhugowaard, Hillegom, Hippolytushoef, Hoogeveen, Hoogwoud, Hoorn, Houten, Julianadorp, Kleine Sluis Koekange, Kolhorn, Kreileroord, Lambertschaag, Leiden, Lelystad, Medemblik Midden-Beemster, Middenmeer, Monnickendam Netterden, Nieuwe Niedorp, Nieuwegein, Nieuwesluis, Noordeinde, Oostwoud, Opperdoes, Oudesluis, Purmerend, Schagen, Sijbekarspel, Sint-Maarten, Slootdorp, Sneek, ’t veld, Terhulpen, Twisk, Uitgeest, Uithoorn, Utrecht, Venhuizen, Wageningen, Wervershoof, Westerland, Wieringen, Wieringerwaard, Wieringerwerf, Winkel, Wognum, Zijdewind, Zuid Scharwoude, Zwaagdijk west, Zwolle
En nog denken de initiatief nemers hier mee weg te komen. SCHANDALIG