Categoriearchief: Geen categorie

Wieringermeer.geenwindturbines.nl trekt zich terug uit omgevingsraad

Wieringermeer.geenwindturbines.nl

Belangrijk nieuws,
Wieringermeer.geenwindturbines.nl trekt zich terug uit omgevingsraad

 Vergelijking kerk molen

Geachte lezer,
Wij, als vertegenwoordigers van wieringermeer.geenwindturbines.nl, willen u graag op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen.

Woensdag 9 april zijn we door windpark Wieringermeer uitgenodigd de oprichtingsvergadering bij te wonen van de omgevingsraad Windpark Wieringermeer. De selectie van omwonenden en organisaties was geheel de keuze van Windplan Wieringermeer, totaal eenzijdig besloten, zonder enige inspraak.

Duidelijk naar voren kwam dat het uitgangspunt van de omgevingsraad is dat de turbines er komen en dat deze raad enkel en louter en alleen een adviserende rol heeft zonder beslissingsbevoegdheid. (praten over de kleur van de turbine……)

Wij denken dat u als één van de 1100 ondertekenaars van de petitie tegen megawindturbines in de Wieringermeer, maar 1 belang heeft en dat is geen extra en geen opschaling van windturbines in de Wieringermeer

Ook twijfelen wij aan de onpartijdigheid van de voorzitter. In zijn bewoordingen liet hij zich uit dat zijn voelsprieten voelden dat er wel draagvlak zou zijn voor dit windpark. Hieruit blijkt dat hij niet onpartijdig is, maar vooringenomen. Onze 1100 ondertekenaars van de petitie bewijzen dat er geen draagvlak is.

De voorzitter zou moeten worden aangezocht in samenspraak met de omgevingsraad en niet uit de regio moeten komen. Niet zijn sociale en zakelijke netwerk diepgeworteld in de Wieringermeer moeten hebben

Dit heeft ons na stevig beraad doen besluiten om ons terug te trekken uit de omgevingsraad windpark Wieringermeer. Hiermee protesteren wij tegen de huidige gang van zaken. Onze aanwezigheid in deze raad, zal ten onrechte, u het gevoel kunnen geven dat we het eens zijn met wat daar besloten wordt.

Wat willen we dan wel:
 

Een feit: er is totaal GEEN draagvlak voor  windpark Wieringermeer
De nuloptie is de beste optie, alles blijft zoals het is, geen opschaling, geen nieuwe.
Uitgangspunt moet zijn dat er erkent wordt dat er omgevingsschade zal zijn van windturbines.
Wij willen overleg in de planvorming van het windpark. Met juridische rechtsgeldigheid, geen adviserend karakter.
Wij willen overleg in de financiële planvorming van het windpark. Met juridische rechtsgeldigheid, geen adviserend karakter.
Draagvlak onderzoek door gemeente Hollands Kroon, nu al 1100 bewoners tegen windplan Wieringermeer.
Juridisch, de plannen tot de raad van state, laten toetsen aan de wet- en regelgeving.
Maatwerk voor omwonenden, als het project toch doorgang vindt.
Eerst zal bij een iedere omwonende schade moeten worden geïnventariseerd, voordat we gaan overleggen.

Wij zullen binnen afzienbare tijd contact zoeken met andere belanghebbenden om te inventariseren of we zelf een omgevingsraad gaan oprichten, die onze (die van u en ons) belangen behartigt.

Met vriendelijke groet,
Wieringermeer.geenwindturbines.nl
Han Lammers & Rixt de Boer.

Han Lammers 06 24529860

Rixt de Boer 0653793843

 

Peperduur duurzaamheidsakkoord kiest voor onrendabele windturbines. En de burger betaalt!

Het onlangs door de SER gesloten energieakkoord werd door de betrokken partijen als een grote prestatie geafficheerd, een prachtig poldercompromis.

Eén partij was echter niet vertegenwoordigd en dat was de burger. En vreemd genoeg was er ook niemand van de aanwezigen op het idee gekomen om even uit te rekenen wat het glorieuze akkoord die burger zoal gaat kosten. Elsevier over SER

 

 

Statenvragen Geen Draagvlak Windplan Wieringermeer (PVV)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 21 januari 2014 door het lid van Provinciale Staten, de heer D.J. van der Sluijs (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Vragen Van der Sluijs Geen draagvlak voor windpark Wieringermeer

Dhr. D. vd Sluijs (Fractievoorzitter PVV NH)
Dhr. D. vd Sluijs (Fractievoorzitter PVV NH)
Statenzaal Provinciehuis Noord Holland
Statenzaal Provinciehuis Noord Holland

Koldermolens gedicht

Koldermolens
Ze malen tranen uit mijn ogen
als ik het vlakke land bekijk
worden wolkenluchten bedorven
wanneer ik wandel op de dijk
honderd witte zenuwlijers
wieken door mijn vergezicht
ook met zonneschijn en regen
in het donker en het licht
nergens vind een oog nog rust
niet meer in de Wieringermeer,
zelfs niet aan Hollands kust.

Een indiener van de online petitie.

Motie van de leden Paulus Jansen(SP) EN Agnes Mulder(CDA)

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2013

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wind op land een van de sleuteltechnieken is voor het halen van de duurzame energiedoelstelling van het kabinet;

  • constaterende dat er onder omwonenden veelal sprake is van verzet tegen wind op land;
  • constaterende dat de commissie-Meijer recent een advies heeft uitgebracht voor een meer integrale vorm van compensatie voor schade door aardgaswinning in Groningen;
  • van mening dat het draagvlak onder omwonenden versterkt kan worden door goede rechtsbescherming en een wettelijk geborgde eerlijker verdeling van lusten en lasten;
  • verzoekt de regering om, binnen zes maanden met een samenhangend voorstel te komen ter versterking van het draagvlak bij omwonenden van wind-op-landprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag. Paulus Jansen Agnes Mulder

Paulus Jansen(SP)
Paulus Jansen(SP)

 

Agnes Mulder (CDA)
Agnes Mulder (CDA)

Tegenstand tegen Windplan Wieringermeer

Er blijkt geen draagvlak te zijn onder de inwoners vande Wieringermeer. Hollands Kroon 17 november 2013

Windplan Wieringermeer 3Nu steeds meer bekend wordt over de concrete plannen, zijn veel inwoners bevreesd voor gezondheidsklachten, de molens worden tot 120 meter hoog (ashoogte). Maar ook de andere zaken als woongenot en waardedaling van de woning wordt niet over gerept in het windplan. Het komt erop neer, dat er zelf jarenlang moet worden geprocedeerd voor geleden schade, als het plan door gaat.   Groepen inwoners zijn vorige week bij elkaar gekomen en zijn van mening, dat dit geen goed plan is. Men zal zich dan ook gezamenlijk inzetten om deze plannen niet te laten doorgaan.

Inspreken op vergadering B & W, Hollands Kroon, 27 november 2013. Duidelijk maken aan de raad en college van burgemeester en wethouders over onze ongenoegen plaatsen Windpark Wieringermeer. Namens de tegenstanders van de Kolhornerweg, Groetweg, Schelpenbolweg, Oostermiddenmeerweg en Nieuwe sluizerweg en Nieuwe sluis.
Inspreken op vergadering B & W, Hollands Kroon, 27 november 2013. Duidelijk maken aan de raad en college van burgemeester en wethouders over onze ongenoegen plaatsen Windpark Wieringermeer. Namens de tegenstanders van de Kolhornerweg, Groetweg, Schelpenbolweg, Oostermiddenmeerweg en Nieuwe sluizerweg en Nieuwe sluis.

 

Statenvragen PVV Houd Noord-Holland mooi

 Vragen nr. 92

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 22 november 2013

Home

 

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV), inzake “Houd Noord-Holland mooi”.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 22 november 2013 door het lid van Provinciale Staten, de heer

 

D.J. van der Sluijs (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding:

Gedeputeerde Staten Friesland hebben in een brief de Provinciale Staten van Friesland geïnformeerd over de procedure voor windenergie in de provincie Friesland. Het proces om te komen tot een goede c.q. betere invulling op het vasteland wordt opnieuw vormgegeven. Als het daar kan, waarom dan niet in Noord-Holland. Het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform Duurzaam Fryslân hebben een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van windenergie op land.

Op 4 oktober 2013 heeft de Partij Voor de Vrijheid Noord-Holland in samenwerking met windmolenklachten.nl een rondleiding georganiseerd langs windoverlast gevende windturbines voor de Statenleden. De Statenleden van een groot gedeelte in de Provinciale Staten van Noord-Holland aanwezige fracties waren bij deze rondtoer vertegenwoordigd. Geconcludeerd kon worden dat er in Noord-Holland veel overlast is van windturbines en dat dit nog verder toe gaat nemen door de windturbines die nog gaan komen. Dit heeft een diepe indruk bij de Statenleden achtergelaten.

In TNO onderzoek is vastgesteld dat bij de huidige geluidsnorm van 47 db Lden en 41 db Lnight een gemiddeld percentage ernstige hinder zal optreden van 9%-22%. Om te voorkomen dat herstructureren van windturbines leidt tot verplaatsing en vergroting van het probleem is het noodzakelijk dat er een aanpassing van de huidige gemiddelde norm wordt toegepast.

Wij constateren dat de provinciale de taakstelling m.b.t. wind op land voor een heel groot deel zal worden gerealiseerd in het concentratiegebied voor grootschalige windenergie, de Wieringermeer. Tevens constateren wij dat de exploitanten en grondbezitters, gedreven door winstmaximalisatie, op zoek zijn naar de mogelijkheden om windturbines te plaatsen met en zo groot mogelijk vermogen. Hierdoor worden de milieugrenzen voor wat maximaal toelaatbaar opgezocht. Wij constateren ook dat het draagvlak voor windenergie in de Wieringermeer slechts bestaat onder de initiatiefnemers. Nu de plannen meer concreet worden, formeren omwonenden ook actiegroepen. Ook constateren wij dat de restricties voor herstructurering geen garantie zijn om overlast te voorkomen.

Noord-Holland is zonder twijfel de mooiste en veelzijdigste provincie van Nederland. Dit beeld zal verpest worden als de 685,5 MW aan windenergie in het landschap zal worden geplaatst. Het aantal windturbines zal hierdoor in aantal verdubbelen.

Diverse redenen om niet aan windmolens te beginnen zijn dat windmolens onrendabel zijn (zonder subsidie zouden ze niet eens geplaatst zijn), geluidoverlast geven, dat ze slagschaduw geven (wordt bij laag hangende zon een stroboscoop) en de molens verpesten het natuurlijke en weidse beeld van het landschap. Ook het aspect van laagfrequent geluid is een belangrijk punt van aandacht. Door de focus op windturbines kijken we in onvoldoende mate verder naar betere rendabele schone alternatieven die niet landschapsvervuilend zijn. Dat is de burgers van Noord-Holland een doorn in het oog.

Vragen:

1 Is het college het met de PVV NH eens dat Noord-Holland de mooiste en veelzijdigste provincie van Nederland is, en dat we dat beeld niet moeten verkwanselen. Zo nee, waarom niet?

2 Bent u bereid om met de belangenverenigingen (o.a. Stichting JAS, NKPW, windmolenklachten.nl en NLVOW) in Noord-Holland te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een vergelijkbaar resultaat met het Friese project? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel van GS verwachten?

3 Is het college het eens dat de geluidsnorm dient te worden aangepast? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4 De fractie van de PVV NH constateert uit een toenemend aantal berichten in de pers dat het draagvlak voor het plaatsen van windturbines bij burgers van Noord-Holland in hun “Backyard” afneemt. Hoe ziet het college dit? Graag een gemotiveerd antwoord.

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

Huiseigenaren eisen geld van Houten na komst windmolens

Trouw Anjel Punte − 29 november 2013

Tientallen huiseigenaren in Houten (Utrecht) dienen een miljoenenclaim in bij de gemeente. De onlangs geplaatste windmolens, de grootste van Nederland, zorgen voor een waardedaling van minimaal  50.000euro per huis. De totale schade wordt op 3 miljoen euro geschat.

Het is de eerste keer dat een gemeente door zoveel bewoners tegelijk wordt aangeklaagd voor het laten plaatsen van windmolens. Het bundelen van de individuele schadeclaims is een idee van het Planschade Instituut. Dat bijt zich sinds kort vast in de overlast door windmolens. Alleen als er schade wordt vergoed, ontvangen de juristen een vergoeding voor hun diensten. Bewoners van Houten zeggen dat de superwindmolens hun uitzicht ontsieren en voor een laag gebrom zorgen dat gezondheidsklachten veroorzaakt.
Ook Vereniging Eigen Huis wil een antwoord op de vraag wie de dalende woningwaarden bij windmolens opvangt. “Liefst op voorhand en niet pas achteraf zoals het nu in Houten moet”, zegt woordvoerder Manon van Essen. De vereniging is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de schade niet bij huiseigenaren neer te leggen, maar elders te claimen.
De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) wil nog een stap verder gaan. Zij stellen dat de energieproducent – in het geval van Houten is dat Eneco – de schade moet ophoesten.
Tegelijkertijd heeft de vereniging een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het laagfrequent geluid van de turbines is volgens de NLVOW een inbreuk op vrij en ongestoord wonen. Indien de uitspraak (die wordt verwacht in 2014) dat bevestigt, zouden vrijwel alle windparken op Nederlandse bodem illegaal worden.