Statenvragen PVV Houd Noord-Holland mooi

 Vragen nr. 92

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 22 november 2013

Home

 

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV), inzake “Houd Noord-Holland mooi”.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 22 november 2013 door het lid van Provinciale Staten, de heer

 

D.J. van der Sluijs (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding:

Gedeputeerde Staten Friesland hebben in een brief de Provinciale Staten van Friesland geïnformeerd over de procedure voor windenergie in de provincie Friesland. Het proces om te komen tot een goede c.q. betere invulling op het vasteland wordt opnieuw vormgegeven. Als het daar kan, waarom dan niet in Noord-Holland. Het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform Duurzaam Fryslân hebben een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van windenergie op land.

Op 4 oktober 2013 heeft de Partij Voor de Vrijheid Noord-Holland in samenwerking met windmolenklachten.nl een rondleiding georganiseerd langs windoverlast gevende windturbines voor de Statenleden. De Statenleden van een groot gedeelte in de Provinciale Staten van Noord-Holland aanwezige fracties waren bij deze rondtoer vertegenwoordigd. Geconcludeerd kon worden dat er in Noord-Holland veel overlast is van windturbines en dat dit nog verder toe gaat nemen door de windturbines die nog gaan komen. Dit heeft een diepe indruk bij de Statenleden achtergelaten.

In TNO onderzoek is vastgesteld dat bij de huidige geluidsnorm van 47 db Lden en 41 db Lnight een gemiddeld percentage ernstige hinder zal optreden van 9%-22%. Om te voorkomen dat herstructureren van windturbines leidt tot verplaatsing en vergroting van het probleem is het noodzakelijk dat er een aanpassing van de huidige gemiddelde norm wordt toegepast.

Wij constateren dat de provinciale de taakstelling m.b.t. wind op land voor een heel groot deel zal worden gerealiseerd in het concentratiegebied voor grootschalige windenergie, de Wieringermeer. Tevens constateren wij dat de exploitanten en grondbezitters, gedreven door winstmaximalisatie, op zoek zijn naar de mogelijkheden om windturbines te plaatsen met en zo groot mogelijk vermogen. Hierdoor worden de milieugrenzen voor wat maximaal toelaatbaar opgezocht. Wij constateren ook dat het draagvlak voor windenergie in de Wieringermeer slechts bestaat onder de initiatiefnemers. Nu de plannen meer concreet worden, formeren omwonenden ook actiegroepen. Ook constateren wij dat de restricties voor herstructurering geen garantie zijn om overlast te voorkomen.

Noord-Holland is zonder twijfel de mooiste en veelzijdigste provincie van Nederland. Dit beeld zal verpest worden als de 685,5 MW aan windenergie in het landschap zal worden geplaatst. Het aantal windturbines zal hierdoor in aantal verdubbelen.

Diverse redenen om niet aan windmolens te beginnen zijn dat windmolens onrendabel zijn (zonder subsidie zouden ze niet eens geplaatst zijn), geluidoverlast geven, dat ze slagschaduw geven (wordt bij laag hangende zon een stroboscoop) en de molens verpesten het natuurlijke en weidse beeld van het landschap. Ook het aspect van laagfrequent geluid is een belangrijk punt van aandacht. Door de focus op windturbines kijken we in onvoldoende mate verder naar betere rendabele schone alternatieven die niet landschapsvervuilend zijn. Dat is de burgers van Noord-Holland een doorn in het oog.

Vragen:

1 Is het college het met de PVV NH eens dat Noord-Holland de mooiste en veelzijdigste provincie van Nederland is, en dat we dat beeld niet moeten verkwanselen. Zo nee, waarom niet?

2 Bent u bereid om met de belangenverenigingen (o.a. Stichting JAS, NKPW, windmolenklachten.nl en NLVOW) in Noord-Holland te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een vergelijkbaar resultaat met het Friese project? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel van GS verwachten?

3 Is het college het eens dat de geluidsnorm dient te worden aangepast? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4 De fractie van de PVV NH constateert uit een toenemend aantal berichten in de pers dat het draagvlak voor het plaatsen van windturbines bij burgers van Noord-Holland in hun “Backyard” afneemt. Hoe ziet het college dit? Graag een gemotiveerd antwoord.

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

2 gedachten over “Statenvragen PVV Houd Noord-Holland mooi

 1. Een persbericht over minder weidevogels verbaast mij niet. Door windmolenparken verleggen trekvogels hun route. Daardoor minder rust en voedsel gebieden. Die molenparken staan juist in die gebieden, dus trekken die vogels naar de nog weinige rustige gebieden die over zijn. Minder ruimte, minder vogels. Miljoenen subsidies voor nieuwe natuurontwikkeling, miljarden subsidies voor natuurverpestende windmolenparken van buitenlandse energieproducenten. Zonnepanelen en boilers stimuleren is goed voor natuur en werkgelegenheid in elke regio. Meer spreiding van energieopwekking (geen dure transportkabels) geeft de particulier/bedrijf meer energie bewustzijn, omdat zij er nauw bij betrokken raken.

 2. Kan ons de diertjes schelen toch ?
  Diertjes zijn stom , dom , hebben geen hersens , geen onderling sociaal leven en bezorgen ons enkel last en financiele schade

  Kan ons dus die paar vogels en ganzen schelen toch ?
  Op het moment dat ze ons tegenstaan schieten we ze af.

  Kan ons de hele polder kleindier wereld schelen toch ?
  Ratten zijn vies moeten dood , fazanten zijn voor in de vrieskist voor de Kerst.
  Konijntjes zetten we uit om later in het seizoen voor de sport op te gaan jagen toch ?

  Kan ons die platgereden zilvermeeuw schelen , toch ?
  Moet ie maar niet zo stom zijn om op wormen te jagen in de berm.
  Moet ie maar opzij gaan als wij in ons auto met volle vaart eraan komen.
  Wij moeten ook met haast boodschappen halen ja toch ?
  Opzij , klote meeuw ! OPZIJ !!!!

  Niets van wat wij doen is goed voor de natuur.
  Niets.
  Duizenden vierkante kilometers smog wolk hangt boven Azie.
  Omdat wij zonodig de meest goedkope zonnepanelen willen , uit Azie.
  80% van al je troep in huis komt uit Azie en wordt VIES geproduceerd onder erbarmelijke omstandigheden , omdat wij schijt hebben aan de ander.

  Maar waar maken wij ons zorgen over ?
  Over hoe we tegen diefstal en stormschade onze auto verzekerd hebben.
  En wie de goedkoopste kilo knaller koevlees aanbied zodat we iedere dag minstens
  4 ons vleesch naar binnen kunnen proppen.
  En we maken ons zorgen over de prijs van diesel en LPG.
  En natuurlijk de overlast welke veroorzaakt door de wilde ganzen en hoe deze zo snel mogelijk af te schieten.
  En we maken ons serieus zorgen over de aanrij tijd van de ambulance , 15 minuten
  buiten de bebouwde kom is echt om je zorgen over te maken.
  En dan die 3 minuten vertraging openbaar vervoer , het is een schande.

  Maar wat maak je nou zorgen over di trekvogels , de konijntjes , die ene fazant ?
  Het land , de wereld , de ruimte , is toch allemaal van ons ?

  Ganzen en eenden smaken heerlijk , gebakken in roomboter jus !
  Eet smakelijk vanavond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *